Extra städdag

HUSARÖ TOMTÄGARFÖRENING 27 April 2019

Hej medlemmar i Tomtägarföreningen!

Om ni varit ute på ön under senvintern, har ni säkert sett att januaristormen Alfrida har orsakat stora skador på vår gemensamma mark, bl.a. i form av många nedblåsta träd – säkert fler än 100 träd – med, i vissa fall, tillhörande rotvältor. Henke Österman och många andra har röjt så att vägarna är framkomliga liksom en del ytterligare områden. Skador har även drabbat enskilda tomtägare, men sådana skador är den enskildes eget ansvar att ta hand om. När det gäller enskilda tomtägares eventuella rätt till försäkringsersättning för skador på den egna fastigheten, får var och en tala med sitt försäkringsbolag. För Tomtägarföreningen är, såvitt känt, möjligheten att få ut försäkringsersättning ytterst begränsad. Föreningen bedriver inte skogsbruk och de gemensamt ägda områdena är inte skogsbruksfastigheter.

KALLELSE

Medlemmarna i föreningen har alltså ett stort gemensamt intresse av att ta hand om stammar, grenar och ris, som idag ligger ute i markerna. Inte bara av estetiska skäl utan även av säkerhetsskäl. Merparten av detta bör samlas upp och forslas till eldningsplatser, för senare eldning. Samordnare inför denna extra städ/arbetsdag är Göran Blom.

• Extra städ/arbetsdag torsdagen den 30 maj 2019, med samling kl 10 vid Smedjan. Medtag gärna handsåg!

Avsikten är att i första hand rensa väl synliga platser. Lämpliga sådana samt arbetsledare kommer att anges senare. Hjälp med transporter till eldningsplatser är önskvärt! Se ytterligare information på vår anslagstavla på Bystugan!

Vänligen meddela per e-post till Göran Blom (goran.blom@mbox301.tele2.se) om du kan komma eller är förhindrad. Kan du bara vara med några timmar, så är det också bra! Låt oss tillsammans försöka rensa upp så mycket vi hinner på en dag, för att hålla nere de kostnader som vi annars drabbas av för att hyra in extern hjälp!

Väl mött den 30 maj, kl 10, vid Smedjan!

Styrelsen

Kommentarer är stängda